Inicijativa žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava u Srbiji nastavlja sa radom


Organizacija IZ KRUGA VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA realizuje projekat Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje njihovog kapaciteta za zagovaranje i senzibilizaciju zdravstvenih radnika. Projekat se sprovodi od sredine juna do sredine decembra 2022. godine, na teritoriji Novog Kneževca, Užica, Temerina, Vranja, Raške i Valjeva, sa tendencijom širenja delovanja na druge lokalne zajednice.

Iako nekoliko međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima obavezuje državu da preduzme korake za promociju seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom (Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, Agenda o održivom razvoju 2030), žene s invaliditetom suočavaju se sa mnogobrojnim izazovima i barijerama u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava i zaštite reproduktivnog zdravlja. Pored stereotipa i predrasuda ukorenjenih u zdravstvenom sistemu, izložene su uskraćivanju informacija i zdravstvenih usluga, kako zbog fizičke nepristupačnosti ordinacija i neadekvatne opreme, tako i zbog nedovoljne informisanosti medicinskih radnika i barijera u komunikaciji. Žene s invaliditetom navode da dugo čekaju na specijalističke preglede i da sistem zakazivanja termina nije prilagođen njihovim potrebama. 

Predrasude o nepodobnosti žena s invaliditetom da budu majke široko su rasprostranjene u sistemu zdravstvene zaštite, što doprinosi uskraćivanju njihovih prava da samostalno odlučuju o reproduktivnim pitanjima, rađanju i materinstvu. Umesto ostvarivanja prava i slobode izbora, žene s invaliditetom često žive internalizovane stereotipe i usvajaju tuđe zablude kao istinu o sebi.

Sistem podrške za očuvanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena s invaliditetom nije razvijen, a ključan preduslov je razvijanje svesti o tome da je takav vid podrške neophodan ženama s invaliditetom koliko i svim drugim ženama.

Prepoznajući kompleksnost situacije, Organizacija IZ KRUGA VOJVODINA u saradnji sa UNFPA od 2019. godine sprovela je nekoliko inicijativa usmerenih ka jačanju kapaciteta žena s invaliditetom za samozastupanje i zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava u šest lokalnih zajednica Srbije (Novi Kneževac, Raška, Temerin, Užice, Vranje, Valjevo). Zahvaljujući intenzivnoj mentorskoj podršci, žene s invaliditetom osnažene su da mapiraju postojeće barijere na planu očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i da ih prezentuju javnosti i ključnim akterima lokalne zajednice, kao i da sprovedu konkretne akcije zagovaranja za poboljšanje situacije. Pored uspešnih akcija, neposredan rezultat bilo je i osnivanje mreže: Inicijative žena s invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava u Srbiji.

U smeru nadogradnje postignutih rezultata, IZ KRUGA VOJVODINA nastavkom projektnih aktivnosti dodatno podržava i osnažuje kapacitete Inicijative za nastavak aktivnosti u opštinama u kojima je ostvaren vidljiv napredak, kao i za proširivanje njenog delovanja na druge lokalne sredine.

Tokom trajanja projekta, članice Inicijative će biti dodatno osnažene da deluju kao trenerke i mentorke koje će podsticati žene s invaliditetom iz svojih zajednica da povećaju znanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, steknu zagovaračke veštine i pridruže se Inicijativi u njenom daljem delovanju. Posebno će se podsticati uključivanje žena sa invaliditetom čiji je maternji jezik mađarski i gluvih žena koje koriste znakovni jezik.

Projektom su predviđeni paralelni edukativni programi, kako za žene s različitim vrstama invaliditeta, u cilju njihovog osnaživanja za samozastupanje i osvešćivanja važnosti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja,  tako i za medicinske stručnjake kako bi se unapredilo njihovo postupanje sa ženama s invaliditetom na ginekološkim odeljenjima, bez diskriminacije i komunikacionih barijera. Za žene kojima je maternji jezik mađarski i za gluve žene koje koriste znakovni jezik biće organizovana obuka o strategijama i tehnikama javnog zagovaranja, nakon koje će polaznice biti osposobljene za terenska istraživanja, mapiranje barijera i njihovo prezentovanje na javnim događajima i organizovanje zagovaračkih aktivnosti.

Očekivani rezultat projekta je da se poveća nacionalni kapacitet za pružanje integrisanih usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja ženama sa invaliditetom, da se omogući da žene sa invaliditetom donose informisane odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju, uz poštovanje njihovih ljudskih prava i dostojanstva.

Fotografije: Pexels

Povezani tekstovi:

Share this post