Obaveštenje o obradi podataka ličnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnostu (Službeni glasnik RS, br. 87/2018), informišemo Vas da će u svrhe organizovanja i realizacije Neformalnog obrazovnog programa studija invalidnosti: SADAŠNJOST INVALIDNOSTI, IZ KRUGA VOJVODINA kao organizator vršiti obradu podataka o ličnosti onih osoba koje se budu prijavile za učešće. Lične podatke koje prikupljamo za potrebe realizovanja obuke su: ime i prezime učesnika, kontakt podaci, datum rođenja, obrazovni status i mesto prebivališta.

Prikupljeni podaci biće korišćeni isključivo u pomenutu svrhu i neće biti ustupani drugim licima.

Za potrebe sprovođenja obrazovnog programa IZ KRUGA VOJVODINA će voditi evidenciju prijavljenih lica, i evidenciju lica koja su učestvovala u obrazovnom programu. Lične podatke iz ovih evidencija IZ KRUGA VOJVODINA će čuvati godinu dana od dana završetka poziva za upis, kako bi u budućnosti mogla da poziva prijavljena lica na slične aktivnosti. U svakom trenutku se možete obratiti IZ KRUGA VOJVODINA sa zahtevom da Vam više ne šaljemo takve pozive.

Napominjemo da IZ KRUGA VOJVODINA ne vrši automatsku obradu podataka o ličnosti.

Kao lice na koje se podaci odnose, imate određena zakonska prava koja se odnose na lične

podatke koje prikupljamo od Vas. IZ KRUGA VOJVODINA poštuje Vaša prava i adekvatno se odnosi prema Vašim interesima.

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate sledeća prava:

  • Pravo na povlačenje saglasnosti: u bilo kojem trenutku imate pravo povući Vašu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka. Vaše povlačenje saglasnostu tretiraće se kao da ste odustali od učestvovanja u obrazovnom program za koji ste se prijavili.
  • Pravo na obaveštenje o obradi i pravo na pristup podacima: imate pravo da tražite od nas istinito i potpuno obaveštenje u pogledu Vaših ličnih podataka, kao i pristup tim podacima, uključujući informacije o tome koje kategorije ličnih podataka obrađujemo, u koje svrhe ih obrađujemo, po kom pravnom osnovu obrađujemo podatke, kako smo ih prikupili (ako ne od Vas direktno) i kome su obelodanjeni, u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci, kao i u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.
  • Pravo na kopiju: imate pravo da tražite kopiju podatka koji se na Vas odnose.
  • Pravo na ispravku i dopunu: na Vaš zahtev možemo izvrši ispravku ili ažuriranje Vaših ličnih podataka.
  • Pravo na brisanje podataka i pravo na ograničenje obrade: imate pravo da tražite brisanje Vaših ličnih podataka, kao i da tražite da privremeno ograničimo tj. Obustavimo obradu Vaših podataka, na primer, dok se ne utvrdi tačnost podataka.
  • Ostvarivanje Vaših zakonskih prava: Da biste ostvarili svoja zakonska prava, molimo Vas da nas kontakrate putem mejla na office@izkrugavojvodina.org uz naznaku Upit u vezi sa obradom ličnih podataka. U slučaju da niste zadovoljni odgovorom IZ KRUGA VOJVODINA na Vaš zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, imate pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (hps://www.poverenik.rs/sr/)