Info centar za osobe sa invaliditetom

Category: Usluge ...IZ KRUGA – VOJVODINA

INFO centar pruža informacije osobama sa invaliditetom, članovima njihovih porodica o pravima, servisima i uslugama iz oblasti invalidnosti.

Obratite nam se svakog radnog dana od 10 do 15 časova pozivom na broj 021/ 447 — 040; porukom na broj 066/ 447 — 040; mejlom na adresu: info@invalidnost.net

……………………………

Najčešće postavljana pitanja:

……………………………

[su_accordion]
[su_spoiler title=”Na koji način se ostvaruje popust na fiksnu telefoniju?” style=”fancy”]

Telekom Srbija odobrava popust na fiksnu telefoniju. Sa popustom mesečna pretplata iznosi 329 dinara, a na sve dodatne usluge kao što su internet i tv se ostvaruje popust od 50%. Ovo je moguće ukoliko je stepen telesnog oštećenja od 70% do 100%. Potrebno je obratiti se najbližem korisničkom servisu Telekoma.

Neophodna dokumentacija:

 • Zahtev koji se piše u slobodnoj formi
 • Fotokopija lične karte nosioca pretplate (prva i druga strana)
 • Fotokopija rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć ili bilo koji dokaz o stepenu invaliditeta
 • Račun za telefonsku pretplatu koji se vodi na osobu sa invaliditetom ukoliko se vodi na lice koje podnosi.

Ako je u pitanju neko iz uže porodice, treba dokaz o srodstvu – izvod iz matične knjige venčanih ako su supružnici ili izvod iz matične knjige rođenih, ukoliko je neko drugi u pitanju.

Izdaće vam potvrdu o primljenom zahtevu i odobriti popust uz prvi sledeći račun.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 19813 (8.00-19.00).

 [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Na koji način ostvariti pravo na Telenor paket za osobe sa invaliditetom?” style=”fancy”]

Osobe sa invaliditetom mogu da ostvare pravo na tarifni paket namenjen osobama sa invaliditetom i to:

Osobe sa oštećenjem vida podnošenjem sledeće dokumentacije:

 • Važeća lična karta
 • Original ili overena fotokopija rešenja o tuđoj nezi koju izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ili Centar za socijalni rad.
 • Potvrda Saveza slepih Srbije (ili Saveza slepih Vojvodine)
 • Ukoliko osoba nije u stanju da potpiše ugovor, ugovor može potpisati i druga osoba u njeno ime uz ličnu kartu i specijalno ovlašćenje overeno u sudu.

Osobe sa oštećenjem sluha

 • Važeća lična karta.
 • Original ili overena fotokopija rešenja o invalidnosti koju izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ostale kategorije osoba sa invaliditetom (kojima je u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju utvrđena kategorija invalidnosti)

 • Važeća lična karta.
 • Original ili overena kopija rešenja o visini i stepnu telesnog oštećenja koji izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ili nadležni državni organi.
 • Original ili overena fotokopija rešenja o tuđoj nezi koju izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ili Centar za socijalni rad.

Dokumentacija se predaje u najbližu Telenor poslovnicu.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti pozivanjem Telenor Kontakt centra na broj 063 9000.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Na koji način se ostvaruje popust na kablovsku SBB televiziju?” style=”fancy”]

Osobe sa invaliditetom ostavruju pravo na popust za osnovnu pretplatu (bez interneta i digitalne televizije). Pravo imaju sve osobe koje primaju dodatak za tudju negu i pomoć ili im je invaliditet procenjen na 100%.

Potrebna je sledeća dokumentacija:

 • Rešenje o invaliditetu ili rešenje za tuđu negu i pomoć
 • Fotokopija ugovora sa SBB-om
 • Fotokopija lične karte
 • Izvod iz matične knjige rodjenih.

Dokumentacija se predaje u najblizu poslovnicu SBB-a.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti pozivanjem SBB Kontakt centra na broj 19900.

 [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Koje su povlastice prilikom registracije vozila osobe s invaliditetom?” style=”fancy”] Osobe s invaliditetom ne plaćaju porez na upotrebu motornih vozila ukoliko imaju 80 % i više telesnog oštećenja i to na jednom vozilu koje se na njihovo ime, kao prvo registruje u jednoj godini. Ukoliko osoba s invaliditetom ima 60% i više oštećenje donjih ekstremiteta, oslobođena je plaćanja poreza na upotrebu motornih vozila. Ove dve kategorije osoba s invaliditetom oslobođene su plaćanja eko-takse, plaćaju 5% od propisanog iznosa putarine i plaćaju fiksnu komunalnu taksu u iznosu od 209,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

 • potvrda o telesnom oštećenju (više od 80% ili 60 i više % donjih ekstremiteta), koju izdaje Centar za socijalni rad.

 • fotokopija Saobraćajne dozvole i original na uvid Sa navedenom dokumentacijom javiti se u SUP na teritoriji stanovanja podnosioca zahteva.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kako se ostvaruje pravo na parkiranje vozila u vlasništvu osobe s invaliditetom?” style=”fancy”] Pravo na nalepnicu (znak za označavanje vozila osobe s invaliditetom) mogu da dobiju osobe kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom, osobe sa mišićnom distrofijom, posledicama paraplegije ili kvadriplegije, sa posledicama cerebralne paralize, korisnice/korisnici invalidskih kolica, osobe koje imaju oštećenje vida najmanje 90%, ratni mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata od I do IV grupe invaliditeta i osobe koje su na dijalizi.

Osobe s invaliditetom imaju pravo na sva parking mesta u gradu.

Kada se nalepnica dobija prvi put ili se promeni vozilo, od dokumentacije je potrebno:

 • potvrda o telesnom oštećenju (preko 80% ili 60% i više donjih ekstremiteta)

 • fotokopija lične karte osobe s invaliditetom

 • fotokopija saobraćajne dozvole vozila koje se vodi na osobu s invaliditetom

 • fotokopija vozačke dozvole

Ako se vozilo ne vodi na osobu s invaliditetom, potrebno je:

 • fotokopija saobraćajne dozvole

 • fotokopija lične karte staraoca ili člana porodičnog domaćinstva

 • izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih vlasnika vozila

 • rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć

 • nalaz sa određenom dijagnozom Dokumentacija se podnosi Gradskoj upravi za dečju i socijalnu zaštitu, gde se dobija Potvrda za dobijanje nalepnice.

 • Sa potvrdom, jednom fotografijom, fotokopijom lične karte i saobraćajnom dozvolom na uvid, obratiti se u JKP Parking servis, kako bi se dobila nalepnica za parkiranje za vozilo. Za produženje važenja nalepnice, obratite se JKP Parking servis, a potrebno je priložiti fotokopiju Saobraćajne dozvole, fotokopiju lične karte i jednu fotografiju.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Na koji način se ostvaruju povlastice u gradskom prevozu” style=”fancy”] Osobe s invaliditetom mogu da ostvare pravo na korišćenje pretplatnih markica po povlašćenoj ceni.

Potrebna dokumentaciuja :

 • rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć

 • nalaz lekarske komisije sa dijagnozom

 • lična karta na uvid – fotografija

Svaka opština donosi odluku kojom uređuje izdavanje pretplatnih markica po povlašćenoj ceni. JGSP Novi Sad uslugu besplatne karte izdaje na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije građana pripadaju. [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Ko ostvaruje popust prilikom plaćanja električne energije?” style=”fancy”] Pravo na popust u plaćanju cene električne energije imaju korisnice/korisnici u stanju izuzetne socijalne potrebe, pod sledećim uslovima:

 • da ima prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada,

 • da je merno brojilo na adresi na kojoj tarifni kupac ima prebivalište

 • da uredno izmiruje obaveze za utrošenu energiju,

 • da ukupan mesečni prihod porodičnog domaćinstva ne prelazi dvostruki minimalni nivo socijalne sigurnosti

Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na popust u plaćanju cene električne energije uz zahtev prilaže:

 • fotokopiju svoje lične karte i lične karte svih odraslih članova domaćinstva, a za decu izvod iz matične knjige rođenih

 • potvrdu o prihodima za tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva, za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode, ili dokaz o nezaposlenosti

 • dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja

 • fotokopiju poslednjeg mesečnog računa za utrošenu električnu energiju.

Gradska uprava za dečju i socijalnu zaštitu razmatra zahtev sa kompletnom dokumentacijom i ukoliko su ispunjeni propisani uslovi, dostavlja predlog za ostvarivanje prava na popust JP Elektrovojvodina Novi Sad. Ukoliko nisu ispunjeni propisani uslovi za ostvarivanje prava, Gradska uprva obaveštava o tome stranku pismenim putem. Za sve dodatne informacije potrebno je obratiti se Gradskoj upravi za dečju i socijalnu zaštitu – Novi Sad, Žarka Zrenjanina br. 2. Broj telefona je 021 4882 836.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Ko ostvaruje popust prilikom plaćanja komunalnih proizvoda i usluga?” style=”fancy”] Pravo na oslobađanje dela obaveze plaćanja komunalnih proizvoda i usluga imaju penzioneri/ke iz osiguranja zaposlenih i samostalnih delatnosti koji primaju penziju u visini 60% od osnova za određivanje najnižeg iznosa starosne i invalidske penzije, penzioneri-zemljoradnici ukoliko primaju penziju u visini 40% od osnova za utvrđivanje najnižeg iznosa staračke i invalidske penzije, i korisnici porodične penzije utvrđene u odnosu na najniži iznos starosne i invalidske penzije.

Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na oslobađanje dela obaveze plaćanja komunalnih proizvoda i usluga, uz zahtev prilaže fotokopije:

 • lične karte

 • priznanice JP Informatika

 • čeka od penzije Gradska uprava za dečju i socijalnu zaštitu razmatra zahtev sa kompletnom dokumentacjom i ukoliko su ispunjeni propisani uslovi, dostavlja JP Informatika spisak korisnika koji su ispunili uslove za oslobađanje dela obaveze plaćanja komunalnih proizvoda i usluga.

Za sve dodatne informacije potrebno je obratiti se Gradskoj upravi za dečju i socijalnu zaštitu – Novi Sad, Žarka Zrenjanina br. 2. Broj telefona je 021 4882 836. [/su_spoiler]
[/su_accordion]

Share this post