Besplatna pravna pomoć

Category: Usluge ...IZ KRUGA – VOJVODINA

Korisnici besplatne pravne podrške mogu biti osobe sa invaliditetom i članovi njihove uže porodice.

Besplatna pravna podrška podrazumeva:
– pravno savetovanje (pružanje pravnih saveta telefonom, mejlom ili lično u kancelariji organizacije)
– pisanje podnesaka i
– zastupanje pred državnim i drugim organima.

Pravne oblasti pokrivene besplatnom pravnom podrškom su:

– porodično pravo
– krivično pravo
– pravo iz radnih odnosa
– prava iz zapošljavanja
– prava iz penzijskog-invalidskog osiguranja
– prava iz socijalne zaštite
– pravo na imovinu
– pravo na stanovanje
– beneficije na osnovu invaliditeta

Zastupanje

Ovu vrstu podrške mogu dobiti korisnici koji su se prethodno javili u organizaciju i ispunjavaju sledeće kriterijume:
– da korisnik nema angažovanog advokata po istom predmetu,
– da predmet nije već započet,
– da korisnik nema ekonomskih mogućnosti da plati advokata,
– da pravni problem ne može da se drugačije reši tj. da su iscrpljene sve mogućnosti,
– da predmet može da se završi u nekom primerenom roku i
– da je realno moguće predmet rešiti pozitivnim ishodom.

Razgovor s advokaticom se obavlja lično i telefonski sredom od 17 do 19 časova.  Termini za razgovor sa advokaticom zakazuju se pozivom na telefon 021/447-040 svakog radnog dana od 9 do 16 časova, upućivanjem mejla na adresu office@izkrugavojvodina.org ili lično u kancelariji organizacije, Bulevar vojvode Stepe 67, Novi Sad.

Share this post