Konsultativni sastanak o pripremi prvog nacionalnog izveštaja Srbije o primeni Istambulske konvencije

Category: Novosti Tags:

„Nasilje nad ženama – dostignuća i izazovi u primeni Istambulske konvencije” naziv je jučerašnjeg konsultativnog sastanka o pisanju prvog nacionalnog izveštaja Republike Srbije o primeni pomenute konvencije na kom je učestvovala i saradnica …IZ KRUGA – VOJVODINA. Sastanku je prisustvovalo više od 50 predstavnica i predstavnika domaćih i međunarodnih, institucionalnih i civilnih akterki i aktera u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Među njima su, između ostalih, bili i predstavnici i predstavnice republičkih ministarstava, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Zaštitnika građana Republike Srbije, pokrajinskih sekretarijata i Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana AP Vojvodine, agencija Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji, kao i organizacija civilnog društva, uključujući i pojedine članice Mreže SOS Vojvodina.

Nakon pozdravne reči Jelene Tadžić, predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Republici Srbiji, Ljiljana Lončar iz Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije predstavila je obaveze države u primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istambulske konvencije). O procesu pripreme prvog nacionalnog izveštaja Republike Srbije o primeni Istambulske konvencije govorila je dr Nevena Petrušić, profesorka Univerziteta u Nišu, aktivistkinja i svojevremeno prva poverenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije. Budući da se piše po prvi put, te da će se odnositi na 2014. i 2015. godinu, ovaj izveštaj biće svojevrsni presek stanja sačinjen na osnovu raspoloživih podataka, koji su u svom sadašnjem obliku, prema oceni dr Petrušić, u značajnoj meri nekompatibilni sa upitnikom na koji tokom izveštavanja nadležni državni organi treba da odgovore. Sa druge strane, ovaj proces ocenjen je i kao izuzetna prilika da Republika Srbija stvori uslove za dodatno unapređenje aktivnosti nadležnih državnih organa, prvenstveno u oblasti vođenja odgovarajuće evidencije i prikupljanja podataka. O svemu ovome svoj sud će putem izveštaja upućenog Komitetu GREVIO dati ne samo država, nego i organizacije civilnog društva u svojim izveštajima iz senke.
Učesnice i učesnici sastanka složili su se u oceni da će proces pisanja ovog izveštaja biti veliki izazov prvenstveno zbog izuzetno kratkih rokova u kojima treba da bude predat. Uz konstataciju da će pozitivni pomaci koji su tokom 2016. i 2017. godine proistekli iz ratifikacije Istambulske konvencije, poput usvajanja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i početka njegove primene, biti uvršteni tek u drugi nacionalni izveštaj o primeni ove Konvencije, prisutni su pozvani na saradnju tokom predstojećeg procesa pisanja izveštaja, prvenstveno putem razmene relevantnih podataka kojima raspolažu.

Sastanak „Nasilje nad ženama – dostignuća i izazovi u primeni Istambulske konvencije” održan je u Beogradu u organizaciji Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Misije Ujedinjenih nacija u Srbiji kao partnera na projektu „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji”, zajedno sa Ambasadom Kraljevine Švedske koja posredstvom Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju finansira ovaj projekat.

Tekst pripremila: Ankica Dragin

Share this post