LAP za zaštitu žena od nasilja spreman za proceduru usvajanja

Category: Novosti Tags: ,

Na poslednjem sastanku radne grupe diskutovani su inputi sa javne rasprave i završna verzija Lokalnog akcionog plana za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Grada Novog Sada za period 2023-2026. pripremljena je za proceduru usvojanja od strane gradskih vlasti.

Radna grupa je tokom 2022. i 2023. godine pripremila Nacrt Lokalnog akcionog plana za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Grada Novog Sada za period 2023-2026.

Građani i njihova udruženja, zainteresovana pravna lica i stručna javnost mogli su svoje primedbe i sugestije na Nacrt lokalnog akcionog plana da dostavljaju radnoj grupi do 28. aprila 2023. godine, a radna grupa je organizaovala javnu prezentaciju u Skupštini Grada Novog Sada dana 25. aprila 2023. godine.

Na javnoj prezentaciji, predsednica radne grupe Nada Padejski Šekerović i članovi radne grupe predstavili su predstavnicima zainteresovanih institucija i pravnih lica i stručnoj javnost opšte i posebne ciljeve i mere koje je radna grupa formulisala u pravcu unapređenja zaštite od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u okviru ovog strateškog dokumenta. Učesnici su se aktivno uključili u diskusiju i pohvalili rad radne grupe i posebno istakli stručnost i sveobuhvatnost dokumenta.

Članice radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Grada Novog Sada za period 2023-2026 su ispred IZ KRUGA VOJVODINA bile Ivana Zelić tokom 2022. godine i Svjetlana Timotić tokom 2023. godine.

Share this post