SOS služba …IZ KRUGA – VOJVODINA u prvom tromesečju 2021. pružila 102 usluge

Category: Novosti Tags: , , ,

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u periodu od 1. januara do 31. marta 2021. godine pružila je ukupno 102 usluge.

U prva tri meseca 2021. godine ukupno je zabeleženo 89 poziva (37 SOS poziva, 27 poziva za pružanje individualne psihološke podrške i 25 poziva za traženje pravne pomoći). U navedenom periodu Organizaciji se za podršku obratilo 20 žena, od kojih 10 ima neki oblik invaliditeta (fizički, senzorni, mentalni, intelektualni).

Korisnice usluga najčešće su tražile podršku putem telefona (54) i mejla (26), a u manjoj meri putem poruka (SMS, viber, messenger) ili ličnim dolaskom u prostorije Organizacije.

Među korisnicama su žene različitog starosnog doba, najmlađa ima 23, a najstarija 63 godine.

Mlađe žene s invaliditetom izložene su prezaštićivanju unutar porodice, koje vremenom prerasta u različite oblike nasilja: prinudna izolacija, zabrana kretanja, uskraćivanje prava na samostalni život, uskraćivanje prava na rad i zapošljavanje, kontrola socijalnih kontakata. Ovakve situacije usložnjava otežano ostvarivanje prava na personalnu asistenciju za osobe s invaliditetom, kao i nedostatak adekvatne i kontinuirane podrške za njihove roditelje.

Starije žene s invaliditetom (pogotovo ako je invaliditet progresivnog karaktera) pod rizikom su od prisilnog smeštanja u institucije od strane članova porodice, jer ne mogu da ostvare pravo na adekvatnu negu, niti da obezbede asistenciju. Osobama sa Alchajmerom i drugim mentalnim stanjima najbliže okruženje automatski uskraćuje svako pravo na odlučivanje o svakodnevnim pitanjima, poništava njihov integritet i ugrožava dostojanstvo, koristeći se pretnjama, psihičkom torturom i preuzimanjem kontrole nad ekonomskim sredstvima.

Među korisnicama usluga SOS službe najviše je bilo nezaposlenih žena (11), u odnosu na zaposlene (5), penzionerke (3) i studentkinje (1). Ekonomski faktor je presudan za izlazak iz situacije nasilja, a ujedno i prepreka koju je najteže prevazići. Žene s invaliditetom su pod većim rizikom od siromaštva, jer teže ostvaruju pravo na rad (što je direktna posledica uskraćivanja prava na obrazovanje, ali i otvorene diskriminacije u procesima zapošljavanja). Egzistencijalni strah i ekonomska zavisnost dodatno ugrožavaju poziciju žena s invaliditetom i znatno im otežavaju izlazak iz nasilja.

Žene iz gradova češće su se obraćale SOS službi (15) u odnosu na žene iz seoskih sredina (5), što potvrđuje da žene u ruralnim sredinama u manjoj meri raspolažu informacijama, resursima i mogućnostima podrške. U prvom tromesečju usluge SOS službe koristile su žene iz Novog Sada, Pančeva, Smedereva, Bačke Topole, Bačke Palanke, Čortanovaca, Žarkovca, Draževca, Žitišta, Novog Miloševa.

Pored žena neposredno izloženih nasilju, kojima je potrebna podrška konsultantkinja na SOS telefonu, primetan je porast broja poziva upućenih od strane drugih članova porodice, što bi se eventualno moglo tumačiti kao iskorak kada je reč o prepoznavanju nasilja kao krivičnog dela, umesto maskiranja u privatnu stvar porodice.

Žene najčešće prepoznaju i prijavljuju psihološko (25) i fizičko nasilje (16), a potom i druge oblike (ekonomsko nasilje, seksualno uznemiravanje i zlostavljanje, proganjanje, pretnje, zanemarivanje, izolacija). Počinioci nasilja mahom su bivši supružnici, bivši i sadašnji partneri, roditelji, a primetno je i nasilje odrasle dece nad roditeljima koji su stekli invaliditet. U manjoj meri žene prijavljuju nasilje od strane poznanika i kolega s posla.

SOS služba Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA ukupno je pružila 102 usluge: psihološko osnaživanje i podrška za izlazak iz nasilja; informisanje o pravima i drugim sistemima podrške; upućivanje na pravnu pomoć, pravno savetovanje i pisanje podnesaka; individualna psihološka podrškausmeravanje na institucije za zaštitu od nasilja (policija, osnovno javno tužilaštvo, Sigurna ženska kuća, Centar za socijalni rad) i druge nevladine organizacije.

Ženama sa i bez invaliditeta često su potrebne dodatne, nehermetične i pristupačne informacije i podrška u rigidnim birokratskim sistemima, razumevanju pravnih procedura i pristupa pravdi. U proteklom periodu psihološka podrška bila je usmerena i na osnaživanje žena koje su u procesu prihvatanja stečenog invaliditeta, kao i na razrešavanje trauma koje su posledica preživljenog nasilja.

Povećanju broja poziva verovatno su doprinele promene u svakodnevnom funkcionisanju, neizvesnost izlaska iz pandemije, ekonomska nesigurnost i izazovi na planu mentalnog zdravlja (pojačan stres, anksioznost, depresija, socijalna distanca, izolacija i druge posledice globalne zdravstvene krize). Period pandemije i proces izlaska iz krize dodatno su ispoljili izazove, barijere i rizike s kojima se žene s invaliditetom suočavaju u svakodnevnim situacijama.

Rad SOS službe Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA u prvom tromesečju 2021. podržali su holandska fondacija Mama Cash i Rekonstrukcija ženski fond.

Share this post