IZ KRUGA VOJVODINA na fokus grupi o zaštiti privatnosti


Koordinatorka SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić, učestvovala je u fokus grupi o zaštitu privatnosti marginalizovanih grupa u onlajn okruženju. Događaj je održan onlajn 21. januara 2022. godine u organizaciji udruženja koje radi na unapređenju vladavine prava i razvoju građanskog društva Partneri za demokratske promene Srbija.

Fokus grupa je okupila 13 predstavnika organizacija civilnog društva i istraživačkih novinara koji pružaju podršku marginalizovanim grupama u cilju utvrđivanja problema sa kojima se suočavaju, učestalosti povrede njihovih prava i načina zaštite privatnosti na internetu.

Povreda privatnosti i prava na zaštitu podataka je sve više prisutna među predstavnicima posebno osetljivih grupa (decom, žrtvama nasilja, osobama sa invaliditetom, pripadnicima LGBT+ zajednice, Romima) koja najčešće rezultira povredom drugih prava, dalje stigmatizacije i marginalizacije članova društva.

Velika pažnja tokom fokus grupe je posvećena ulozi medija u zaštiti privatnosti. Ivana Zelić je navela primer medijskog izveštavanja o femicidu koje je često senzacionalističko i gde se samim objavljivanjem inicijala, godina, mesta stanovanja i drugih podataka o ženama iz manjih sredina direktno narušava njihova privatnost.

Više puta smo se nalazili u situaciji da nam se mediji direktno obraćaju sa zahtevom da im damo kontakt podatke žena koje su bile izložene nasilju da bi sa njima obavili razgovor. Imajući u vidu da SOS linija garantuje anonimnost i poverljivost, po navedenom zahtevu nismo postupale, ali se na ovom primeru može primetiti koliko su mediji nespremni da zaštite privatnost žena koje su pretrpele nasilje – rekla je Ivana Zelić.

Žene i devojke koje su se nalazile u situaciji nasilja se dodatno suočavaju sa viktimizacijom u onlajn okruženju, objavljivanjem njihovih privatnih snimaka i fotografija. Iako je ovo pitanje regulisano Krivičnim zakonikom, žene se najćešće zbog svega što su preživele ne odlučuju da pokrenu odgovarajuće pravne radnje u cilju zaštite njihove privatnosti.

Učesnici fokus grupe su zaključili da osobe koje su pretrpele povredu privatnosti često nisu svesne posledica i da nemaju dovoljno informacija o svojim pravnim mogućnostima ukoliko do povrede dođe. Organizacije civilnog društva mogu organizovati edukacije o zaštiti privatnosti na internetu, ali je broj osoba do kojih mogu da dosegnu ograničen, zbog čega je neophodno uključiti institucije u celokupan proces.

Na osnovu prikupljenih podataka na fokus grupi, Partneri Srbija će kroz Inicijativu za zaštitu privatnosti marginalizovanih grupa u onlajn sferi izraditi predloge javnih politika i zagovarati unapređenje njihovog položaja i bolju zaštitu privatnosti.

Share this post