Studentkinje na stručnoj praksi u IZ KRUGA VOJVODINA


Studentkinje prve godine Socijalnog rada Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu su u periodu od 28.4. do 31.5.2022. godine obavile stručnu praksu u Organizaciji za podršku ženama s invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA.

U okviru stručne prakse studentkinje su se upoznale sa radom Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA, uslugama koje pruža i aktivnostima koje reliazuje u cilju unapređenja položaja žena sa invaliditetom. Sa studentkinjama smo razgovarale o terminologiji invalidnosti, vrstama invaliditeta, modelima invalidnosti, pojmu pristupačnosti (arhitektonske, komunikacijske i informacijske), stereotipima, predrasudama, diskriminaciji i specifičnostima nasilja nad ženama sa invaliditetom, principima u radu sa ženama koje su preživele nasilje, smernicama za postupanje sa ženama sa invaliditetom (fizičkim, senzornim i intelektualnim), postupanju nadležnih institucija u sistemu zaštite od nasilja u porodici, preprekama sa kojima se žene sa invaliditetom suočavaju prilikom prijavljivanja nasilja i procedurama koje se primenjuju u radu sa ženama izloženim nasilju (procena rizika od nasilja, izrada bezbednosnog plana).

Ivana Červenjak, Katarina Pazarski, Tamara Petković, Nevena Jovanović, Miladinka Mijatović i Ivana Zelić

Tokom obavljanja stručne prakse u Organizaciji, studentkinje su pokazale visok stepen zainteresovanosti za oblast nasilja nad ženama sa invaliditetom i motivisanosti za dalje učenje i volontiranje u Organizaciji IZ KRUGA VOJVODINA. Studentkinje su zaključile da je važno raditi na podizanju svesti mladih o rodno zasnovanom nasilju i informisanju o dostupnim službama podrške.

Share this post