Unapređenje podrške za žene s invaliditetom i žene koje su preživele silovanje


Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost  UN Women  uz finansijsku podršku Evropske komisije započinje projekat namenjen unapređenju sistema podrške za žene s invaliditetom sa iskustvom nasilja.

Cilj projekta je da institucije i drugi pružaoci opštih i specijalizovanih usluga podrške ženama žrtvama svih oblika nasilja imaju kapacitet da primenjuju standarde obuhvaćene Konvencijom o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Istanbulskom konvencijom u postupanju prema ženama sa invaliditetom koje su doživele bilo koji vid nasilja, a naročito seksualno nasilje.

U Srbiji i Vojvodini, osim delimične statistike, ne postoji sistematična analiza nasilja u porodici i partnerskog nasilja sa kojim se suočavaju žene s invaliditetom.  Ovaj projekat prikupiće podatke o broju žena sa invaliditetom koje doživljavaju rodno zasnovano nasilje, kao i njihova iskustva sa službama podrške u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i bezbednosti. Istraživanje će biti sprovedeno u saradnji sa organizacijama osoba s invaliditetom i ženskim organizacijama koje pružaju podršku ženama u situacijama nasilja, u opštinama gde postoje Centri za žrtve seksualnog nasilja: Novi Sad, Subotica, Sremska Mitrovica, Vršac, Zrenjanin, Kikinda i Sombor.

Istraživanje će pokazati koliko su usluge zdravstva, socijalne zaštite, policije i pravosuđa dostupne ženama s invaliditetom i ukazati na vodeće prepreke s kojima se žene s invaliditetom suočavaju prilikom pristupa uslugama zaštite.  Ujedno će se nadležnim ministarstvima i pokrajinskim sekretarijatima dostaviti preporuke dobre prakse za izmenu postojećih procedura i stavova, kao bi se unapredio pravni i strateški okvir. Za dalju saradnju na mentorskoj osnovi biće odabrano pet opština,  sa ciljem da se primene najbolje prakse u pružanju specijalizovanih usluga namenjenih ženama s invaliditetom.  Projekat će rezultirati i publikacijom koja objedinjuje analizu situacije, pregled rezultata i preporuka, dobrih praksi i zaključaka.

Tekst je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu su isključiva odgovornost programa Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: primena normi, promena svesti i ne predstavljaju stavove Evropske unije.

Share this post