Iz ugla osobe sa invaliditetom


Članice IZ KRUGA VOJVODINA, Svjetlana Timotić i Veronika Mitro govorile su na tribini Iz ugla osobe sa invaliditetom koju je moderirala Gala Kastratović, studentkinja master studija sociologije. Tribinu su organizovali Novosadski sociološki klub i Odsek za sociologiju Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u seminarskoj biblioteci 14. marta 2024. godine. Tribinu je pratilo dvadesetak učesnika.

Gala Kastratović je otvorila tribinu i navela da je lično inicirala organizovanje ove tribine jer je tokom devedeset sati stručne prakse u IZ KRUGA VOJVODINA stekla korisna znanja o zajednici osoba sa invaliditetom koje će moći da koristi u svom budućem radu i želela je da deo toga saznaju i njene kolege.

Veronika Mitro je najpre predstavila usluge i aktivnosti IZ KRUGA VOJVODINA i podelila promotivne materijale i publikacije učesnicima tribine. Zatim je kroz brojke i definicije u Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i domaćim zakonima problematizovala pitanje ko su osobe sa invaliditetom i koliko ih ima jer upravo ti podaci utiču na politike i alociranje finansijskih sredstava. Na kraju je izlistala neke najčešće povrede prava osoba sa invaliditetom kod nas, od pristupa obrazovanju i zapošljavanju, preko političke participacije do seksualnih i reproduktivnih prava i rodno zasnovanog nasilja. Posebno je istakla manjkavost prikupljanje i obrada statističkih podataka o osobama sa invaliditetom i uslugama koje im se pružaju, a što je već godinama i osnovna primedba Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom na svaki periodični izveštaj naše države.

Svjetlana Timotić je najpre govorila o milosrdnom, medicinskom i socijalnom modelu u pristupu invalidnosti a koji proizilaze iz pretpostavki, vrednosti, koncepata i praksi, posebno od strane relevantnih donosioca odluka i stručnjaka i koji su svi i danas prisutni u manjoj ili većoj meri. Pristup invalidnosti odražava se i u jeziku, i upravo veliki broj politički nekorektnih termina koji su i dalje u upotrebi jeste pokazatelj toga da smo daleko od ispunjavanja obaveza koje smo preuzeli potpsivanjem Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Na kraju je dala niz preporuka za interakciju sa osobama sa različitim vrstama invalidniteta.

Učesnici tribne su u diskusiji istakli da su dobili važne informacije o zajednici osoba sa invaliditetom, iznosili su primere iz svojih zajednica i postavljali pitanja o pristupačnosti javnih prostora i visokoškolskog obrazovanja i predloge o tome šta svako pojedinačno može da učini da bi došlo do pomaka u pravcu unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Share this post