IZ KRUGA VOJVODINA na konferenciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana


Predsednica Upravnog odbora IZ KRUGA VOJVODINA, Milesa Milinković učestvovala je na skupu Uloga zdravstvenih ustanova u zaštiti žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima koji je 10. marta 2023. godine u Novom Sadu organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman. Milesa Milinković je na skupu govorila na temu Nasilje nad ženama sa invaliditetom i njihova iskustva sa zdravstvenim sistemom.

Na skupu su govorili predstavnici nezavisnih institucija, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, zdravstvenih ustanova i udruženja građana koji se bave zaštitom žena od nasilja iz višestruko marginalizovanih grupa. Izlaganja na skupu su pratili četrdesetak zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova iz više opština Vojvodine.

Skup je otvorila doc. dr Dragana Ćorić, pokrajinska zaštitnica građana. Predstavila je mrežu Život bez nasilja koja okuplja institucije koje se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja u porodici i partnerskim odnosima i prati i beleži njihov rad. Istakla je da veoma mali procenat prijavljenog nasilja, svega 2%, beleže ustanova zdravstvene zaštite, iako približno 10% nasilja eskalira tokom održavanja trudnoće.

Zamenica pokrajinskog sekretara za zdravstvo, asist. dr sci. med. Olivera Ivanov, je govorila o ulozi Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u podršci zdravstvenom sektoru prilikom pružanja usluga ženama žrtvama nasilja u porodici i istakla značaj specijalizovanih usluga podrške koje ženama sa iskustvom seksualnog nasilja pruža udruženje žena Centar za podršku ženama iz Kikinde u sklopu opštih bolnica u Kikindi i Zrenjaninu i na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.

Upravnik Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine, prof. dr Dragan Nikolić je je govorio o prepoznavanju i procedurama prilikom reagovanja na rodno zasnovano nasilje. Naglasio je značaj poštovanja opšteg i posebnog protokola za postupanje sa ženama koje su izložene nasilju kao bitan stepenik u borbi protiv nasilja. Takođe je naglasio značaj individualne procene rizika kao bitne karike u borbi protiv nasilja.

Prof. dr Ljiljana Mladenović Segedi je predstavila rad Centra za žrtve seksualnog nasilja u sklopu Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Istakla je važnost senzibilizacije i stalne edukacije zdravstvenih radnika i kao pozitivan primer edukativnog materijala za zdravstvene radnike navela Vodič za postupanje sa ženama koje su preživele seksualno nasilje koji je pripremio Centar za žrtve seksualnog nasilja.

Predstavnica IZ KRUGA VOJVODINA, Milesa Milinković najpre je predstavila programe i usluge zaštite od nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima koje organizacija putem različitih kanala dostupnih ženama sa različitim vrstama invaliditeta pruža ženama sa i bez invaliditeta. Milesa Milinković je istakla da su žene sa različitim vrstama invaliditeta izložene većem riziku od rodno zanovanog nasilja nego žene bez invaliditeta kao i da doživljavaju različite oblike rodno zanovanog nasilja od strane članova porodice, bračnih i vanbračnih partnera, prijatelja, kolega kao i poslodavaca, ali i zaposlenih u institucijama. Međutim, prema istraživanju IZ KRUGA VOJVODINA iz 2020. godine žene sa invaliditetom vrlo retko prijavljuju nasilje, svega 19,8%. Neki od razloga ove statistike jesu upravo loša iskustva koje žene imaju sa pružaocima usluga zaštite koji se odnose na nepristupačnost objekta u kom se usluga pruža, nedostatku informacija, postojanju samo jednog načina na koji se usluga pruža (samo lično), kao i zbog predrasuda i neljubaznosti pružaoca usluga. Pored toga, Milesa Milinković je  govorila o postupanju sa ženama sa invaliditetom, te naglašava neke bitne aspekte kao što su način razgovora koji je potrebno da bude staložen, bez sažaljenja, u sigurnom i poverljivoj atmosferi, na jeziku prilagođeno ženi kojoj se usluga pruža, uz direktno obraćanje ženi sa invaliditwtom, a ne njenom pratiocu, asistentu ili tumaču za znakovni jezik. Posebno je naglasila da je potrebno izbegavat odlučivanje umesto žene sa invaliditetom, jer žena najbolje zna  šta može ili ne može da uradi.

Članica Udruženja romskih studenata, Julkica Stefanović govorila je o teškoćama sa kojima se suočavanju Romkinje u pristupu službama zaštite od nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Nadežda Satarić iz udruženja građana Snaga prijateljstva-Amity govorila je o nasilju nad starijim osobama i ukazala na to da  starije osobe trpe nasilje od svoje  dece, unuka kao i partnera, i da je potrebno više pažnje usmeriti na ovaj problem. Savetnik za zaštitu prava pacijenata u Domu zdravlja Novi Sad, Mihajlo Knezi je naveo da se nakon donošenja Zakona o pravima pacijenata 2013. godine, na godišnjem nivou pacijenti podnose preko dve stotine prijava o povredama svojih prava koja su doživeli u zdravstvenim ustanovama u Novom Sadu.

Na kraju skupa formulisani su sledeći zaključci:

Potrebno je da zdravstveni radnici u svom radu za ženama koje su preživele nasilje oslanjaju na Posebni protokol Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima;

Radi izbegavanja sekundarne viktimizacije neophodna je multisektorska saradnja svih institucija zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, a posebno institucija zaštite od seksualnog nasilja nad ženama;

Potrebno je da se posveti posebna pažnja postupanju sa ženama žrtvama nasilja iz višestruko marginalizovanih grupa (Romkinje, žena sa invaliditetom, starije žene…) da bi im se pružila adekvatna zaštita od nasilja nad ženama;

U radu sa ženama koje su preživele nasilje u porodici i parnterskim odnosima važan je individualan pristup;

Potrebno je da se  zdravstveni radnici bliže upoznaju  sa odredbama Zakona o pravima pacijenata.

Dokumentovanje nasilja od strane zdravstvenih radnika je posebno važno jer medicinski dokument u kojem su evidentirane telesne povrede i zdravstveno stanje nakon pretrpljenog nasilja, može da bude upotrebljen u toku sudsko-medicinskog veštačenja.

Vest o skupu je, osim na našem vebsajtu, objavljena na zvaničnom vebsajtu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, zvaničnom vebsajtu udruženja građana Snaga prijateljstva-Amity i RTV Vojvodina pripremila je prilog o događaju.

Share this post