Žene s invaliditetom aktivne u zagovaranju sopstvenih seksualnih i reproduktivnih prava

Category: Novosti Tags: ,

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA realizuje projekat Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava. Projekat se sprovodi u pet opština u Srbiji: Kragujevac, Raška, Temerin, Užice, Vranje, a traje od aprila do kraja novembra 2020. godine.

Iako nekoliko međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima obavezuje državu da preduzme korake za promociju seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom (Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, Agenda o održivom razvoju 2030), ženama s invaliditetom kontinuirano se uskraćuju informacije o seksualnosti, seksualnom zdravlju i reproduktivnim pravima, a usluge zdravstvene zaštite ostaju nepristupačne.

U redovnim okolnostima, žene s invaliditetom suočavaju se sa stereotipima i mikroagresijama koje im narušavaju samopouzdanje i rezultiraju internalizacijom neadekvatne slike o sebi, u kojoj se invaliditet izjednačava sa neseksualnošću. Nerazumevanje invalidnosti kao dela ljudskog iskustva ugrađeno je unutar sistema zdravstvene zaštite, koji ujedno odlikuje nepristupačnost na svim nivoima, od arhitektonske nepristupačnosti, preko mentalnih barijera zdravstvenih stručnjaka, do nepristupačnih komunikacija.

Tokom vanredne situacije usled pandemije korona virusa, pokazalo se da mere koje doprinose suzbijanju aktuelne krize ostavljaju negativne posledice na drugim poljima. Novonastala kriza eksploatiše se u cilju smanjenja ljudskih prava, što posebno pogađa višestruko marginalizovane grupe među kojima su i žene s invaliditetom. Pandemija, kao pretnja celokupnom zdravstvenom sistemu, zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja stavlja pod dodatni pritisak, jer je pristup postojećim uslugama podrške i zdravstvene zaštite ograničen, a samim tim povećani su rizici od uskraćivanja izbora i odlučivanja o rađanju. Krizni period intenzivira ukorenjenu diskriminaciju žena s invaliditetom, a njihovi ustaljeni izazovi se umnožavaju.

Kakve posledice krizni period može ostaviti na ionako ugrožena i teško ostvariva seksualna i reproduktivna prava žena s invaliditetom? Svako ima pravo na pouzdane informacije i adekvatnu zdravstvenu zaštitu, kako u doba krize, tako i nakon nje, jer seksualnost jeste suštinski deo identiteta i jedna od bazičnih životnih potreba. Projekat Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava realizuje se sa ciljem povećanja nacionalnog kapaciteta za pružanje integrisanih usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja ženama sa invaliditetom, omogućavajući svim ljudima da donose informisane odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju, uz osigurano poštovanje i zaštitu ljudskih prava. U saradnji sa lokalnim udruženjima osoba s invaliditetom u Kragujevcu, Raškoj, Temerinu, Užicu i Vranju, formirane su grupe od 15 žena sa različitim vrstama invaliditeta sa kojima će raditi projektni tim. Unutar grupa radiće se na informisanju o invalidnosti, seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju žena s invaliditetom, mapiranju postojećih prepreka, kao i na strategijama i tehnikama javnog zagovaranja i lobiranja.

Jedan od specifičnih ciljeva projekta je osnaživanje žena s invaliditetom u pravcu samozastupanja i aktivnog zalaganja za ostvarivanje seksualnih i reproduktivnih prava unutar svojih zajednica. Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja je ključ ostvarivanja održivog razvoja, zdravlja i blagostanja.

Share this post