Priprema za Regionalni forum o primeni Istanbulske konvencije

Category: Novosti Tags: , ,

Evropski ženski lobi (EWL) organizovao je od 23. do 25. jula 2018. godine u Skopju konsultativni sastanak sa ženskim organizacijama civilnog društva (OCD) iz šest zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Sastanak je održan u sklopu projekta EWL „Regionalni forum za promovisanje i praćenje primene Istanbulske konvencije u šest zemalja Zapadnog Balkana i Turskoj”, a koji se sprovodi u okviru programa Agencije ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN Women) pod nazivom „Zaustavimo nasilje nad ženama: primena normi, promena svesti”.

Među više od 20 organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Turske i sa Kosova na konsultativnom sastanku učestvovala je i … IZ KRUGA – VOJVODINA.

Na sastanku su razmotreni napredak i izazovi sa kojima se pomenute zemlje suočavaju u sprovođenju Konvencije Saveta Evrope o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW konvencije), a cilj sastanka bio je da se formulišu preporuke za održavanje Regionalnog foruma u novembru 2018. godine. Posebna tema Foruma biće i unapređenje mehanizama saradnje između OCD, državnih organa na čelu sa vladama zemalja obuhvaćenih projektom i drugih relevantnih aktrera zainteresovanih za sprovođenje i praćenje primene Istambulske konvencije.

EWL prepoznaje da u ženskim OCD postoje odgovarajuća stručna znanja i priznaje njihov doprinos borbi protiv nasilja nad ženama, zaštiti žrtava, promovisanju prava žena i podsticanju državnih organa da ispune svoje međunarodne obaveze, kao i praćenju primene Istambulske konvencije i pisanju izveštaja iz senke. Imajući u vidu društveno-političke i kulturološke sličnosti i razlike zemalja učesnica sastanka, očekuje se da će analiza stanja koja će prethoditi Forumu doprineti regionaloj razmeni iskustava i uspostavljanju efikasnih mehanizama postupanja u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Standardi propisani Istanbulskom konvencijom treba da se ogledaju ne samo u usvajanju odgovarajućuih propisa, nego i u njihovoj doslednoj primeni, između ostalog i putem uspostavljanja efikasnog sistema pružanja podrške i zaštite svim ženama koje su doživele neki vid rodno zasnovanog ili nasilja u porodici. Zbog toga je, kako je navedeno u zaključnom delu sastanka, od izuzetnog značaja da na Regionalnom forumu budu prisutni ne samo donosioci odluka, nego i predstavnice ženskih OCD koje pružaju podršku ženama iz različitih društvenih grupa, naročito onih višestruko marginalizovanih, među koje spadaju i žene s invaliditetom.

Tekst pripremila: Ankica Dragin

Share this post