Iskustva organizacija žena sa invaliditetom o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Category: Novosti Tags: ,

Koordinatorka SOS službe organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić je 23. i 24. marta 2018. godine učestvovala na dvodnevnom seminaru Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici: efekti i izazovi, koji je organizovao Autonomni ženski centar uz podršku Kvinna till Kvinna. Na seminaru su učestvovale predstavnice organizacija Mreže žene protiv nasilja iz cele Srbije.

Tema seminara je bila razmatranje primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, čija primena je počela 1. juna prošle godine. Prvog dana seminara o temi su govorile predstavnice Autonomnog ženskog centra. Tanja Ignjatović je predstavila pregled primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na teritoriji cele države i istakla pozitivne aspekte, ali i izazove u primeni. Vanja Macanović je govorila o specifičnim pokazateljima primene Zakona i podacima koji se odnose na Novi Sad, Niš, Kruševac i Beograd, dok je Mirjana Mitić prenela iskustva Autonomnog ženskog centra sa učešća na sastancima Grupe za koordinaciju i saradnju. Posebna pažnja se posvetila učešću žrtava na sastancima Grupe za koordinaciju i izrađenim planovima zaštite i podrške žrtvi. Prema podacima iz Četvrtog nezavisnog izveštaja o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji priprema Autonomni ženski centar, može se zaključiti da je samo u 13 Osnovnih javnih tužilaštava u Srbiji žrtva učestvovala u izradi svog individualnog plana mera zaštite i podrške. Primera radi, u Novom Sadu nijedan žrtva nije učestvovala na sastancima Grupe za koordinaciju i saradnju. U nastavku rada učesnice seminara su izrađivale dopise za pristup informacijama od javnog značaja koji se upućuju nadležnim institucijama na lokalnom nivou.

Drugog dana seminara predstavnice organizacija koje rade sa višestruko marginalizovanim ženama iznele su podatke o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kao i specifične izazove i teškoće sa kojima se suočavaju u radu. Suzana Salijević iz organizacije Osvit govorila je o problemima sa kojima se suočavaju Romkinje koje preživljavaju neki vid nasilja. Ivana Zelić iz Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA i Snežana Mađerčić iz Organizacije …IZ KRUGA – BEOGRAD govorile su o problemima sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom i izazovima u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Kosana Beker, ispred Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI), govorila o poteškoćama koje imaju žene sa intelektualnim invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama. Sanja Kandić iz organizacije Atina je govorila o ženama migrantkinjama/azilantkinjama koje su u situaciji nasilja.

U svom izlaganju Ivana Zelić je istakla da se žene sa invaliditetom suočavaju sa mnogobrojnim problemima i da je problem pristupačnosti usluga i nadležnih institucija i dalje prisutan. Navela je da organizacija sprovodi istraživanje u 7 gradova u Vojvodini (Novi Sad, Sremska Mitrovica, Vršac, Sombor, Subotica, Kikinda i Zrenjanin) u kojem institucije (centri za socijalni rad, policijske uprave, zdravstvene službe i pravosudni organi) odgovaraju na pitanja o pristupačnosti usluga ženama sa invaliditeteom u situaciji nasilja. Istraživanje se sprovodi u okviru projekta Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju usluga ženama i devojčicama koje su preživele nasilje, posebno ženama iz marginalizovanih grupa, kao što su žene sa invaliditetom i ženama žrtvama silovanja i seksualnog nasilja, koji se realizuje u saradnji sa UN WOMEN i uz podršku Evropske komisije. U okviru istog projekta žene sa različitim vrstama invaliditeta su učestvovale u istraživanju i iznosile svoja iskustva o preživljenom nasilju i postupanju različitih institucija po njihovoj prijavi.

Prema prvim preliminarnim podacima, u najvećem broju slučajeva žene s invaliditetom u Vojvodini su podnosile / trpele nasilje (55,4%), dok je nasilje prijavilo samo njih 15, 4%.

Od ukupnog broja ispitanica 20% navodi da nije dobilo nikakvu informaciju o postupku koji je pokrenut zbog prijave, 15% da je policija dala samo usmeno upozorenje nasilniku, 10 % je dobilo mere zaštite od nasilja u porodici i samo 5% se razvelo, odnosno, dobilo poveravanje dece. Ispitanice su još navele da su dobile dodatne informacije, pravnu i psihološku podršku.

Najveći broj ispitanica (41,2%) navodi da nije bilo prijave, a svega 14,7% je zadovoljno postupanjem po prijavi. Ispitanice navode da su zadovoljne jer su dobile povratnu informaciju, najčešće u SOS ženskom centru i Organizaciji …IZ KRUGA – VOJVODINA. Nisu zadovoljne postupanjem policije, socijalnih radnika i postupanjem škole.

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA uočila je sledeće probleme kada žene sa invaliditetetom prijavljuju nasilje: predrasude; nepoznavanja prava; nedostatak podrške; osećaj straha, krivice i sramote; neprepoznavanje nasilja; posmatranje invaliditeta kao uzroka nasilja; retko prijavljivanje nasilja; nepristupačnost instiutucija; fizička zavisnost od nasilnika; ženama se ne veruje i, što je najvažnije, informacije o sistemima podrške do njih dolaze veoma teško.

Pored početnih pozitivnih pokazatelja u primeni novog Zakona postoji niz problema u praksi, posebno za žene iz marginalizovanih društvenih grupa. Sve učesnice seminara složile su se da je neophodno kontinuirano informisanje žena, kao i dosledna primena Zakona, kako bi on bio jednako značajan za žene iz svih društvenih grupa.

Pripremila: Ivana Zelić

 


Tekst je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu su isključiva odgovornost programa Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: primena normi, promena svesti i ne predstavljaju stavove Evropske unije.

Share this post