IZ KRUGA VOJVODINA u prvom polugodištu 2023. pružila 269 specijalizovanih usluga podrške ženama izloženim nasilju


Stručne saradnice angažovane u Službi za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja IZ KRUGA VOJVODINA su tokom prvog polugodišta 2023. godine pružile ukupno 269 usluga specijalizovane konsultantske podrške za 72 žene sa i bez invaliditeta. Najčešće su se za uslugu obraćale same žene izložene  nasilju (88% od svih poziva), a u manjem procentu članovi porodice žene koja je izložena nasilju (12%).

Usluge specijalizovane konsultantske podrške uključivale su usluge osnaživanja (44.61%), usluge upućivanja na druge institucije, službe i usluge (37.17%) i usluge informisanja (18.22%).

Ženama bez invaliditeta je pruženo najviše usluga osnaživanja (48.18%) i u približno istom procentu usluge upućivanja (26.36%) i usluge informisanja (25.45%). Dok je ženama sa invaliditetom pruženo najviše usluga upućivanja na druge službe i usluge (44.65), zatim u približno istom procentu, usluga osnaživanja (42.14%) i najmanje usluga informisanja (13.21%).

Usluge su pružane u govornoj i pisanoj formi putem različitih kanala: razgovor putem mobilne mreže (52.04%), razgovor putem fiksnog telefona (21.19%),razgovor putem mobilnog telefona – Viber (10.41%), razgovor licem u lice (7.43%), prepiska putem imejla (3.34%), razmena poruka putem mobilnog telefona – Viber (2.97%), prepiska putem Fejsbuk mesindžera (1.86%) i SMS poruke putem mobilnog telefona – mreža (0.74%).

Žene sa invaliditetom su u najvećem broju upućivale zahtev za uslugu i primale uslugu kroz razgovor ostvaren putem mogilnog telefona (62,26%), dok su žene bez invaliditeta upućivale zahtev za uslugu i primale uslugu kroz razgovor putem fikslnog  (43,45%) i mobilnog telefona (37,27%).

Korisnice kojima je pružena podrška u prvom polugodištu 2023. godine bile su izložene različitim vrstama nasilja: fizičkom, ekonomskom, seksualnom, psihološkom, proganjanju, digitalnom i vršnjačkom nasilju i mobingu.

Žene sa invaliditetom koje su se obratile službi IZ KRUGA VOJVODINA u prvom polugodištu 2023. godine su prijavljivale psihološko (71.93%), ekonomsko (14.04%), seksualno (8.77%) i fizičko nasilje (5,26%). I žene bez invaliditeta su u najvećem procentu prijavljivale psihološko nasilje (40%), ali su u značajnom višem procentu nego žene bez invaliditeta prijavljivale i fizičko nasilje (24%), ekonomko nasilje (12%) i proganjanje (10%), u manjim procentima druge oblike nasilja: digitalno nasilje (4%), mobing (4%), vršnjačko (4%) i seksualno (2%) nasilje.

Žene kojima je pružena usluga tokom prvog polugodišta 2023. godine nasilje su doživaljavale od različitih počinilaca: supruga / partnera, bivšeg supruga/partnera, oca, sina, brata, majke, dece, roditelja, svekrve, svekra, zeta, ćerke, unuka, komšije, šefice, medicinske sestre, vršnjaka. Najčešće je počinilac nasilja bio bivši suprug/partner (29.91%), zatim sadašnji suprug partner (22.43%), a zatim majka (12.15%), komšija (6.54) i ćerka (5.61%).

Ako posmatramo odvojeno grupu žena sa i bez invaliditeta onda uočavamo da su počinioci nasilja nad ženama sa invaliditeom u najvećem procentu bili bivši supruzi/partneri (35.09%), majke (21.05) i sadašnji supruzi/partneri (19.30 %). Dok su počinioci nasilja nad ženama bez invaliditeta u najvećem procentu sadašnji supruzi/partneri (26 %), bivši partneri (24%), komšije (14%) i ćerke (12%).

Usluge su u prvom polugodištu 2023. godine pružene za ukupno 72 žene (60 % sa invaliditetom i 40% bez invaliditeta). Žene sa invaliditetom kojima je tokom prvog polugodišta 2023. pružena usluga su u najvećem broju sa senzornim invaliditetom (39.39%), zatim sa fizičkim invaliditetom (36,36%), sa hroničnom bolešću (15,15%) a manji broj je sa mentalnim invaliditetom (6.06%) i retkom bolešću (3.03%).

Žene kojima je pružena usluga su iz različitih mesta, različite su starosne dobi, radnog i bračnog statusa, sa i bez dece. Približno polovina žena kojima je tokom prvog polugodišta 2023. godine pružena specijalizovana konsultantska usluga podrške je iz Novog Sada (50.91%), a ostali pozivi su iz različitih mesta u Srbiji (49.09).

Rad Službe za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja IZ KRUGA VOJVODINA u prvom polugodištu 2023. godine podržali su holandska fondacija Mama Cash, domaća fondacija Rekonstrukcija ženski fond i Omladinski centar OPENS.

Share this post