Unapređenje podrške za žene sa invaliditetom izložene nasilju

Category: Novosti Tags: ,

Organizacija …IZKRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost  UN Women i  uz finansijsku podršku Evropske komisije nastavlja rad na unapređenju sistema podrške za žene s invaliditetom sa iskustvom nasilja. Aktivnosti će se sprovoditi u deset opština u Srbiji: Doljevac, Kragujevac, Mionica, Negotin, Novi Kneževac, Raška, Užice, Valjevo, Vranje i Žabalj i trajaće do aprila 2021. godine.

Pristup opštim i specijalizovanim uslugama za žene u situaciji nasilja zagarantovani su nacionalnim i međunarodnim pravom i standardima, međutim žene sa fizičkim, senzornim i intelektualnim invaliditetom nailaze na bezbroj prepreka. Žene sa invaliditetom osećaju se isključenim iz života u zajednici, što je uzrokovano stereotipnom percepcijom invaliditeta i rodnim stereotipima. One često imaju poteškoće u dobijanju informacija o zaštiti prava na život bez nasilja i u pristupu odgovarajućim uslugama.

Pandemija je razotkrila i pojačala duboko ukorenjenu marginalizaciju žena sa invaliditetom na svim nivoima. Žene sa invaliditetom koje žive u nasilju su u posebno rizičnom položaju, jer su sada neprestano izložene nasilnim partnerima ili članovima porodice. Njihovo pravo na privatnost je ugroženo, a samim tim i mogućnost da potraže podršku.

Kroz aktivnosti koje će se sprovesti u narednih godinu dana u deset opština (Doljevac, Kragujevac, Mionica, Negotin, Novi Kneževac, Raška, Užice, Valjevo, Vranje i Žabalj) podićićemo svest o stanju postojećih usluga i potrebama žena sa invaliditetom, uvesti nove usluge, prilagoditi postojeće usluge, osigurati pristupačne, dostupne i kvalitetne usluge i prilagođene modele komunikacije u postupanju sa ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje. Zbog nedovoljne vidljivosti žena sa invaliditetom  tokom i posle krize i niske svesti o njihovom položaju i specifičnim oblicima i manifestacijama nasilja kojima su izložene, aktivnosti će biti usmerene i na promenu percepcije relevantnih donosioca odluka, ključnih aktera na lokalnom i nacionalnom nivou, pružaoca opštih i specijalizovanih usluga, žena sa invaliditetom i društva u celini.

Očekujemo promene kako na individualnom planu stručnjaka (koji rade u bezbednosti, pravosuđu, zdravstvu i socijalnoj zaštiti), tako i na institucionalnom nivou, jer će se lokalne institucije osnažiti kroz interne procedure i standarde postupanja kako bi bolje reagovale na nasilje nad ženama sa invaliditetom.

Ovaj tekst je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru regionalnog projekta “Primena normi, promena svesti”. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorkama i ne predstavljaju nužno stavove UN Women i Evropske unije.

Share this post