Sastanak povodom pisanja izveštaja iz senke po CEDAW konvenciji

Category: Novosti Tags: ,

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA, kao članica mreže SOS Vojvodina, uključena je u projekat izrade izveštaja iz senke o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). Projekat realizuje Mreža SOS Vojvodina u saradnji sa Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) uz podršku Evropske unije.

Na sastanku održanom 14. i 15. septembra u Zrenjaninu, organizacije članice mreže SOS Vojvodina su, zajedno sa blizu 15 predstavnica i predstavnika drugih organizacija, kao i nezavisnih stručnjaka i stručnjakinja koje će biti uključene u pisanje izveštaja, razmatrale formu, metodologiju i sadržaj budućeg izveštaja.

 

Diskriminacija žena u ovom izveštaju biće sagledana u odnosu na formalnopravni i institucionalni okvir Republike Srbije u oblasti rodne ravnopravnsoti, participaciju žena u javnom i političkom životu, obrazovanje, zdravstvo i socijalna prava, brak i porodicu, rodno zasnovano i nasilje u porodici nad ženama, stereotipe i medijsko izveštavanje o ženama i rodnoj ravnopravnosti. Izveštaj će sadržati i specifična stanovišta ukupno 10 grupa višestruko marginalizovanih žena, poput žena s invaliditetom, Romkinja, žena koje žive na selu, pripadnica nacionalnih manjina, samohranih majki, zatvorenica, žena koje žive u institucijama, žena sa iskustvom rodno zasnovanog i nasilja u porodici, pripadnica LGBT populacije i migrantkinja. Na taj način u izveštaj će istaći karakteristične probleme sa kojima se žene iz svih ovih grupa suočavaju.

Tokom 2018. godine, u okviru ovog projekta grupa organizacija, stručnjakinja i stručnjaka okupljena oko mreže SOS Vojvodina napisala je i izveštaj iz senke upućen komitetu GREVIO, koji vrši monitoring primene Konvencije Saveta Evrope o o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije).

Tekst pripremila: Ankica Dragin

Share this post