Žene za žene – za život bez nasilja: Interakcija sa ženama s invaliditetom i pružanje podrške u situacijama (seksualnog) nasilja


U okviru projekta Žene za žene – za život bez nasilja koji realizuje Mreža Žena protiv nasilja, uz finansijsku podršku Kvinna till Kvinna fondacije, održane su dve radionice namenjene aktivistkinjama i SOS konsultantkinjama ženskih organizacija iz Vojvodine i Srbije. Radionice su održane 9. novembra 2017. u Hotelu Zira u Beogradu.

Izvršna direktorka Organizacije … IZ KRUGA – VOJVODINA, Svjetlana Timotić, vodila je radionicu Etikecija invalidnosti: Preporuke za interakciju sa ženama s invaliditetom. Uz kratak istorijski uvod, učesnicama su predstavljeni modeli i definicije invalidnosti, a potom su date konkretne smernice i preporuke o odgovarajućoj terminologiji i načinima komunikacije sa ženama koje imaju različite oblike invaliditeta. Poseban fokus bio je na otklanjanju komunikacijskih barijera unutar servisa podrške, kako bi usluga SOS telefona bila pristupačna za žene s invaliditetom.

Aktivistkinja Olivera Ilkić vodila je radionicu Seksualno nasilje i uznemiravanje žena sa invaliditetom u porodici i/ili institucijama. Radionica je dala odgovore sa kojima se ženske organizacije suočavaju u svakodnevnoj praksi:
Šta raditi kada nam se javi osećaj bespomoćnosti u odnosu na ženu s invaliditetom u situaciji nasilja? Šta kada su žena koja je preživela nasilje i/ili nasilnik lica pod starateljstvom? Šta kada od institucije za smeštaj osoba sa invaliditetom dobijemo informaciju da žena u njoj može biti silovana? Učesnice su ujedno informisane o specifičnim oblicima nasilja sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom, kao što su: uskraćivanje pomoći, izgladnjivanje, izolacija i zanemarivanje.

Primetna je nesigurnost u radu sa ženama sa invaliditetom u situacijama nasilja, jer one ređe koriste servise podrške u odnosu na žene bez invaliditeta, pa je prisutan strah od moguće greške u komunikaciji sa njima. Učesnicama radionica dato je teorijsko uporište, kao i praktične smernice za rad sa ženama s invaliditetom, bez predrasuda i komunikacionih barijera. Podela ličnih iskustava između žena sa i bez invaliditeta procenjena je kao veoma značajna.

Share this post