…IZ KRUGA – VOJVODINA učestvovala u predstavljanju Nezavisnog izveštaja

Category: Novosti Tags: , ,

Predstavnica …IZ KRUGA – VOJVODINA, Svjetlana Timotić, učestvovala je u predstavljanju Nezavisnog izveštaja o sprovođenju prioritetnih preporuka CEDAW komiteta upućenih Srbiji za period 2019-2021. koji je sačinila grupa organizacija i nezavisnih stručnjaka/kinja okupljenih oko inicijative Mreže SOS Vojvodina.

Nezavisni izveštaj iznosi ključne nalaze praćenja primene preporuka CEDAW komiteta upućenih Republici Srbiji 2019. godine. Stručnjakinje i stučnjaci koji su učestvovali u izradi Izveštaja dali su kratak pregled i ocenu stanja preporuka.

Nevena Petrušić i Marija Pajvančić na preporuku br. 12 (a): Usvajanje izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije, Milan Aleksić, Slobodan Josimović i Ivan Radin na preporuku br. 26 (a): Da država ukine čl. 16 Zakona o javnom redu i miru i obezbedi da žene koje se bave prostitucijom ne budu kriminalizovane zakonima, kao i da obezbedi izlazne programe i alternativne mogućnosti za žene koje žele da napuste prostituciju, Sofija Mandić i Marija Babović na preporuku br. 48 (d): Suzbijanje diskriminacije u vezi sa imovinom i nasleđivanjem, izjednačavanjem braka i partnerstva u pogledu imovinskih i naslednih prava, ostvarivanja prava na zajedničko vlasništvo i uspostavljanja sistema zajedničke registracije imovine, Svjetlana Timotić, Danica Todorov i Jasna Pantić na preporuku br. 44: Eliminisanje višestrukih i međusobno povezanih oblika diskriminacije, koje doživljavaju ugrožene grupe žena, istovremeno osiguravajući njihovo ekonomsko osnaživanje.

Svjetlana Timotić, ispred Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA je govorila o važnosti unapređenja položaja žena sa invaliditetom. Istakla je da Strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditeom u Republici Srbiji za period 2020 – 2024. godine prepoznaje da su žene sa invaliditetom u riziku od višestruke diskriminacije, da su nevidljive u javnoj sferi, da ne učestvuju u dovoljnoj meri u javnom i političkom životu, da se suočavaju sa teškoćama u ostvarivanju svojih prava, kao i da su izložene rodno zasnovanom nasilju.

– Nemogućnost informisanja u pristupačnim formatima, niska dostupnost i neodgovarajuća pristupačnost, te nezadovoljavajući kvalitet različitih usluga podrške kao što su personalna asistencija i pomoć u kući, dodatno su pogoršani u uslovima pandemije i žene sa invaliditetom nalaze se u izrazito nepovoljnom položaju. Dostupnost usluga podrške, adekvatne zdravstvene zaštite, pristupa obrazovanju i zapošljavanju značajno je pogoršano u odnosu na period pre pandemije.  Obuhvat nezaposlenih žena sa invaliditetom merama aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je za više od 50% manji. Žene sa invaliditetom smeštene u rezidencijalnim ustanovama su u posebno lošem položaju. Zbog dugotrajne izolacije su dodatno izložene zdravstvenim rizicima i padom kvaliteta života u svakom smislu – rekla je Svjetlana Timotić.

Onlajn Predstavljanje Nezavisnog izveštaja je organizovala Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava uz podršku Misija OEBS-a u Srbiji 3. novembra 2021. godine.

Share this post