IZ KRUGA VOJVODINA na fokus grupi o političkoj participaciji mladih sa invaliditetom


Predstavnica IZ KRUGA VOJVODINA, Miladinka Mijatović, učestvovala je na fokus grupi za izradu Priručnika o političkoj participaciji mladih sa invaliditetom, koju su organizovali Misija OEBS-a u Srbiji i Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS). Fokus grupa je održana 14. novembra 2022. godine u prostorijama Misije OEBS-a u Beogradu.

Misija OEBS-a u Srbiji je razvila opšti okvir mentorskog programa Politička participacija mladih sa invaliditetom za socijalnu inkluziju mladih sa invaliditetom, dok će KOMS biti deo implementacije ovog programa u Srbiji. Program se sprovodi u cilju promocije aktivnog građanskog i političkog angažovanja mladih sa invaliditetom u državama članicama OEBS-a, kroz unapređenje njihovog znanja, veština i međusobnog umrežavanja.

Fokus grupa je otvorena uvodnim obraćanjem Auguste Featherston, savetnice za ljudska prava i sprečavanje diskriminacije, Misija OEBS-a u Srbiji; Yulie Netesove, šefice Odseka za demokratsko upravljanje i rodnu ravnopravnost, OEBS kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava i Miljane Pejić, generalne sekretarke Krovne organizacije mladih Srbije.

Izrada Priručnika omogućava mladima sa invaliditetom, grupi koja je često nedovoljno zastupljena u procesima donošenja odluka, da se uključe u oblikovanje političke agende i samim tim da postanu otvoreniji za društvenu participaciju.

Na fokus grupi su učestvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, te mladi koji rade na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, zastupanju njihovih prava i političkoj participaciji osoba sa invaliditetom.

Fokus grupu je moderirala Mirela Rajković.

Share this post