Upisana PRVA GENERACIJA polaznica i polaznika obrazovnog programa SADAŠNJOST INVALIDNOSTI

Category: Novosti Tags: , ,

IZ KRUGA VOJVODINA je na Neformalni obrazovni program studija invalidnosti SADAŠNJOST INVALIDNOSTI upisala 30 polaznica i polaznika, od kojih će 15 program pratiti kroz lično učeše i 15 kroz učešće na daljinu.

Svi polaznici i polaznice će u ponedeljak, 1. aprila 2024. godine do 17.00 sati dobiti mejlom detaljne instrukcije za uključivanje u Neformalni obrazovni program studija invalidnosti SADAŠNJOST INVALIDNOSTI.

Neformalni obrazovni program studija invalidnosti SADAŠNJOST INVALIDNOSTI uključuje sticanje znanja iz savremene teorije i metodologije studija invalidnosti, upoznavanje sa iskustvima življenja sa invaliditetom, i primenu stečenih znanja u aktuelnim aktivnostima i istraživanjima u lokalnoj zajednici usmerenih na povećanje vidljivosti doprinosa žena i muškaraca sa invaliditetom u kulturnom, umetničkom, naučnom, političkom i društvenom životu; mapiranje prepreka sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u ostvarivanju svojih prava, unapređenje njihovih prava i kapacitetata zajednice osoba sa invaliditetom da svoja prava realizuju.

Svi koji uspešno završe program:

  • moći će da definišu kritičke studije invalidnosti;
  • umeće da prepoznaju invalidnost kao društveni fenomen;
  • biće informisani o razvoju pokreta za prava osoba sa invaliditetom i filozofije samostalnog života;
  • poznavaće međunarodni i nacionalni pravni okvir koji promoviše i osigurava prava osoba sa invaliditetom i socio-ekonomsku jednakost za osobe sa invaliditetom;
  • umeće da prepoznaju koncepte segregacija, integracija, inkluzija i dizajn za sve u svetu oko sebe;
  • moći će da analiziraju diskriminaciju i otpor invalidnosti u pravnom, medicinskom, obrazovnom i radnom kontekstu, kao i u kulturi, umetnosti i u medijima;
  • umeće da predstave doprinos znamenitih muškaraca i žena sa invaliditetom iz sveta i regiona;
  • moći će da protumače politiku invalidnosti u doživljenim iskustvima invaliditeta;
  • imaće saznanja o ličnim iskustvima osoba sa invaliditetom, posebno žena sa invaliditetom u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja.

Program će se realizovati od 4. aprila do 20. juna 2024. godine kroz 32 časa nastave organizovanih u 8 modula. Nakon svakog modula, na Portalu o invalidnosti će se objavljivati članci posvećeni obrađivanim temama i na taj način i šira javnost može da stiče znanja iz oblasti studija invalidnosti.

Share this post