IZ KRUGA VOJVODINA na fokus grupi o saradnji civilnog društva sa donosiocima odluka

Category: Novosti Tags: , ,

Organizacija PartneriSrbija je 29. marta 2023. godine od 11:00 do 13:00 sati organizovala onlajn fokus grupu o saradnji organizacija civilnog društva sa donosiocima odluka sa ciljem da se predstave i prodiskutuju preliminarni rezultati istraživanja na istu temu koje su prethodno sproveli.

Istraživanje i fokus grupa su aktivnosti na petogodišnjem projetku “Za snažnije građansko društvo – Građani na delu” koji uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) sprovodi konzorcijum organizacija na čelu sa PartnersGlobal. Organizacija civilnog društva, PartneriSrbija je članica PartnersGlobal i posvećena je unapređenju vladavine prava, razvoju građanskog društva i institucionaloj izgradnji u Srbiji i regionu.

Fokus grupu je vodio konsultant na projektu, Blažo Nedić, i učestvovalo je šest predstavnika organizacija civilnog društva koje su učestvovale u istraživanju.  

Voditelj je napre predstavio preliminarne rezultate istraživanja a zatim i preliminarne zaključke i preporuke, nakon čega je otvorio diskusiju.

Istraživanje je sprovedeno putem upitnika i intervjua. Učestvovalo je 128 organizacija koje se bave različitim ciljnim grupama sa teritroije čitave Srbije. Većina organizacija učesnica istraživanja (91,4%) imala je neku saradnju sa organima javne vlasti. Međutim samo polovina (50,8%) ocenjuje tu saradnju kao dobru, a veliki procenat kao pretežno i potpuno nezadovoljavajuću (39%).

Neki od preliminarnih zaključaka koje je voditelj istakao o ponašanju donosioca odluka su administrativno ćutanje, prihvatanje samo “blagog zagovaranja”, samo formalno pristustvo kada postoji politički rizik, negiranje važnih tema, davanje malih iznosi za podršku civilnih organizacija, netransparentos i drugo. Pa će se preporuke formulisati u pravcu prevazilaženja ovih zaključaka.

Učešnici su se u diskusiji uglavnom saglasili sa iznetim preliminarnim rezultatima, zaključcima i preporukama a pojedini su izneli svoja mišljenja i stavove  koji su u prezentaciji izostali, kao što je np. problem odustajanja od prijava na javne pozive vladinih tela zbog finansiranja tzv. gongo organizacija.

Ispred IZ KRUGA VOJVODINA u fokus grupi je učestvovala izvršna direktorka, Svjetlana Timotić. Naglasila je da zbog sumnje da lokalna, pokrajinska i nacionalna tela finansiraju tzv gongo organizacija, IZ KRUGA VOJVODINA takođe neretko odustaje od prijave na njihove pozive za finansiranje. Pored toga, istakla je da smatra posebno značajnim otežavajućim faktorom u saradnji sa donosiocima odluka činjenicu da se nedovoljno void računa o pristupačnosti prostora u kojima se sastanci i događaju organizuju, kao ni o obezbeđivanju komunikacije u pristupačnim formatima. 

Biće organizovane fokus grupe sa drugim organizacijama civilnog društva i rezultati će se koristiti za preciznije formulisanje zaključaka istraživanja i preporuka za unapređenje saradnje organizacija civilnog društvai donosioca odluka.

Share this post