IZ KRUGA VOJVODINA tokom 1. kvartala 2023. pružila 124 usluga SOS podrške

Category: Novosti Tags: , ,

Tokom prvog kvartal 2023. godine saradnice IZ KRUGA VOJOVODINA pružale su specijalizovane konsultantske SOS usluge podrške svakog radnog dana od 9.00 do 16.00 sati. Pružile su ukupno 124 usluga specijalizovane konsultantske SOS podrške koja je uključivalarazličite vrste podrške. Najviše je pruženo usluga upućivanja na druge institucije, službe i usluge (44.35%), zatim usluga osnaživanja (36.29%) i najmanje usluga informisanja (19.35%). Ženama bez invaliditeta je u približno istom procentu pružena svaka vrsta usluga, dok je za žene sa invaliditetom pruženo najviše usluga upućivanja na druge službe i usluge, zatim usluga osnaživanja i najmanje informisanja.

Usluge su pružane u govornoj i pisanoj formi putem različitih kanala: razgovor putem mobilne mreže (49.19%), razgovor putem mobilnog telefona – Viber (14.52%), razgovor putem fiksnog telefona (11.29%), prepiska putem imejla (7.26%), razmena poruka putem mobilnog telefona – Viber (6.45%), razgovor licem u lice (5.65%), prepiska putem Fejsbuk mesindžera (4.03%) i SMS poruke putem mobilnog telefona – mreža (1.61%).

Žene i sa i bez invaliditeta u najvećem broju su upućivale zahtev za uslugu i primale uslugu kroz razgovor putem moblnog telefona. Međutim, uočene su izvesne razlike u ove dve grupe.  Žene bez invaliditeta pored razgovora putem mobilne mreže, odlučuju se za razgovor putem fiksnog telefona, prepisku putem mejla i SMS poruke putem mobilne mreže, dok žene sa invaliditetom biraju druge kanale: razgovor i prepisku putem Vibera,  razgovor licem u lice, putem Fejsbuk mesindžera i putem imejla.

Korisnice kojima je pružena podrška u prvom kvartalu 2023. godine bile su izložene različitim vrstama nasilja: fizičkom, ekonomskom, seksualnom, psihološkom, pretnjama, kontroli, proganjanju, digitalnom nasilju i diskriminaciji. Žene bez invaliditeta su najčešće izveštavale o fizičkom nasilju, a žene sa invalidietom o ekonomskom i psihološkom nasilju, a svaka žena koja se obratila doživljavala je psihološko nasilje. Žene kojima je pružena usluga nasilje su doživaljavale od različitih počinilaca: supruga/partnera, bivšeg supruga/partnera, sina, brata, majke, dece, roditelja, svekrve, unuka, komšije, šefice, medicinske sestre.

Usluge u prvom kvartalu pružene su za 27 pojedinačnih žena od kojih je 18 (66,67%) sa invaliditetom i 9 (33,33%) bez invaliditeta. Žene sa invaliditetom kojima je tokom prvog kvartala pružena usluga su u najvećem broju sa senzornim invaliditetom (44.44%), zatim sa fizičkim invaliditetom (33,33%), a manji broj je sa hroničnom (16,67%) ili retkom bolešću (5.56%).

Žene kojima je pružena usluga su iz različitih mesta, različite su starosne dobi, radnog i bračnog statusa, češće sa (66,67%) ali i bez dece (33,33%).

Približno polovina žena kojima je tokom prvog kvartala 2023. godine pružena specijalizovana konsultantska SOS usluga podrške je iz Novog Sada (48.15%) ali je u visokom procentu bilo poziva i iz drugih mesta u Srbiji (51.85% od ukupnog broja poziva).

U odnosu na isti periodu prošle godine, kada je pruženo 99 usluga za 22 korisnice, broj pruženih usluga i broj korisnica povećan je za približno 20%.

Specijalizovane konsultantske SOS usluge podrške u prvom kvartalu 2023. godine pružio je tim saradnica IZ KRUGA VOJVODINA uz podršku holandske fondacija Mama Cash, domaće fondacija Rekonstrukcija ženski fond i uz podršku OPENS-a u partnerstvu sa UNICEF-om za usluge mladim ženama.

Share this post