IZ KRUGA VOJVODINA na radnom sastanku

Category: Novosti Tags: , ,

Radni sastanak organizacija civilnog društva okupljenih u Mreži organizacija civilnog društva – Žene, mir, bezbednost u Republici Srbiji održan je u Šapcu, u Hotelu Sloboda u periodu od 25. do 28. aprila 2023. godine.

Radni sastanak je organizovao Centar za podršku ženama u okviru projekta Podrška učešću civilnog društva u izradi nacrta preporuka za treći Nacionalni akcioni plan za sprovođenje Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji koji se realizuje uz finansijsku podršku Misije Organizacije za evropsku bezbednost u Srbiji (OEBS) kroz podršku Agencije za međunarodni ravoj i saradnju Švedske (SIDA).

Cilj stručnog sastanka je bio informisanje učesnica radnog sastanka o dosadašnjim aktivnostima na izradi trećeg Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 i formulisanje preporuka i sugestija za uvodni deo, oblasti i mere, kao vrsta doprinosa radnoj grupi koja radi na izradi. 

Na radnom sastanku su tokom prvog dana predstavljeni ciljevi projekta i utvrđen je detaljan plan i program rada. Drugog dana je predstavnica SeConS – grupe za razvojnu inicijativu najpre predstavila ključne nalaze izveštaja o Završnoj evaluaciji o primeni Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji za period 2017-2020.  Zatim su učesnice predstavljale primere praksi iz primene Nacionalnog akcionog plana iz svojih lokalnih zajednica, svoja iskustva saradnje sa lokalnim mehanizmima za bezbednost i rodnu ravnopravnost. Tokom trećeg dana predstavljen je predlog sadržaja uvodnog dela, ključnih oblasti i mera, i zatim su kroz rad u grupama disutovani i uobličeni predlozi i sugerisane preporuke koje će se uputiti radnoj grupi za izradu novog Nacionalnog akcionog plana.

Ono što je istaknuto kao najvažnije a tiče se izrade novog Nacionalnog akcionog plana je sama činjenica da se intenzivno radi na izradi tog dokumenta, uvođenje rodne agende u sve programe u sektoru bezbednosti, usvajanje zakonodavne norme i otvaranje institucija u sektoru bezbednosti kojima bi se osigurala primena Rezolucije 1325 i jačanje mehanizama za civilnu kontrolu sektora bezbednosti.

U cilju kreiranja šire baze organizacija civilnog društva koje su motivisane da daju svoj doprinos u ovom procesu, na sastanak su, osim organizacija članica Mreže Žene, mir, bezbednost 1325, učestvovale i druge organizacije zainteresovane da se uključe u ovaj proces. Ispred IZ KRUGA VOJVODINA na radnom sastanku su učestvovale Svjetlana Timotić i Veronika Mitro.

Share this post