Osnaživanje žena sa invaliditetom da zagovaraju za svoja prava


IZ KRUGA VOJVODINA će u saradnji sa Kancelarijom u Srbiji Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u drugom polugodištu 2023. godine raditi na osnaživanju žena sa invaliditetom da zagovaraju za svoja seksualna i reproduktivna prava i život bez rodno zasnovanog nasilja. Projekat ima za cilj ne samo da osnaži žene, adolescente, mlade i marginalizovane grupe da donose odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, već i da osigura da zdravstveni i drugi profesionalci (oni koji su od vitalnog značaja za obezbeđivanje života bez diskriminacije i nasilja za žene sa invaliditetom) na sveobuhvatan način i bez predrasuda obavljaju svoje dužnosti.

Iako je zakonodavni i strateški okvir Srbije u vezi sa seksualnim i reproduktivnim pravima i zaštitom od rodno zasnovanog nasilja žena sa invaliditetom zadovoljavajući, situacija na terenu je puna izazova. Žene sa invaliditetom se redovno suočavaju sa diskriminacijom u svojim interakcijama sa zdravstvenim radnicima. Ovo dodatno komplikuje nesrećna činjenica da mnogi zdravstveni radnici smatraju da žene sa invaliditetom nemaju potrebe za zaštitom reproduktivnog zdravlja i nisu izložene nasilju. Nažalost, mnoge žene su čak i lišene slobode da same donose odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Pored toga, informacije u vezi sa seksualnim i reproduktivnim pravima žena sa invaliditetom i zaštitom od rodno-zasnovanog nasilja su oskudne i nisu lako dostupne u pristupačnim formatima.

Pored činjenice da medicinskom osoblju nedostaje potrebno znanje za rad sa osobama sa invaliditetom, žene dugo čekaju na specijalističke preglede, a sistem zakazivanja nije dostupan svima. Štaviše, mnoge institucije i usluge zaštite od nasilja nad ženama i zdravstvene ustanove su nepristupačne ženama sa različitim vrstama invaliditeta, i ginekološke ambulante nemaju hidraulične stolice, što za mnoge žene preglede čini praktično nemogućim. Takođe, postoje široko rasprostranjene predrasude o trudnoći,  porođaju i majčinstvu žena sa invaliditetom, baš kao i o tome da žene sa invaliditetom nisu izložene rodno zasnovanom nasilju.

Žene sa invaliditetom zaslužuju da žive u sistemu koji podržava njihovo seksualno i reproduktivno zdravlje i pruža im zaštitu od rodno zasnovanog nasilja. Da bi to postala stvarnost žena sa invaliditetom, potrebno je prvo razviti opšte razumevanje o ovom problemu.

Prvi radni sastanak projektnog tima održan je prošle nedelje na kom su se sastale izvršna direktorka IZ KRUGA VOJVODINA, koordinatorka, administrativna saradnica i terenske saradnice angažovane za obavljanje pripremnih aktivnosti za edukativne sesije i akciju zagovaranja. Projektni tim je upoznat sa predlogom projekta i planom realizacije, dogovreno je da terenske saradnice u narednom periodu ispitaju potencijalna partnerstva za realizaciju edukativnih aktivnosti i akcije zagovaranja u opštinama Ruma, Niš, Zaječaru i Golubinci (selo u opštini Stara Pazova), kao i da ispitaju logističke uslove u ovim opštinama (prevoz za žene sa invaliditetom, pristupačne prostore i slično). Pored toga, dogovoreno je da projektni tim u narednom periodu konsultuje postojeću literaturu, materijale programa Mi odlučujemo i IZ KRUGA VOJVODINA i da na osnovu njih pripremi predlog informativnih i edukativnih materijala za buduće aktivnosti, i prvi informativni prilog o projektu.

Projekat ima za cilj da osnaži žene da se zalažu za sebe. Zato su neke od angažovanih saradnica žene sa invaliditeotm koje su dobile mentorsku podršku u okviru Inicijative žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava u Srbiji. Edukativne sesije će biti usmerene ka profesionalcima i drugim ključnim akterima i nastojaće da dekonstruišu predrasude u vezi sa invaliditetom. Učesnici će biti upoznati sa Smernicama za tretman žena sa invaliditetom koje je razvila IZ KRUGA VOJVODINA, i Ključnim porukama za put ka ravnopravnosti žena i mladih osoba sa invaliditetom, razvijenim u okviru programa Mi odlučujemo.

Akcija zagovaranja će se odvijati u jednoj od zajednica koje će biti domaćini edukativnih sesija i održaće se nakon mapiranja prepreka u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava i zaštite od rodno zasnovanog nasilja od strane učesnika. Vodiće se računa o uključivanju žena sa različitim vrstama invaliditeta kako bi mapiranje bilo što je moguće sveobuhvatnije. Ovaj pristup jača zagovaranje i doprinosi boljem razumevanju okolnosti u kojima se nalaze sve žene sa invaliditetom. Rezultati mapiranja će takođe biti stavljeni na raspolaganje međusektorskim mehanizmima za kreiranja politike.

Drugi ključni cilj projekta je unapređenje pristupa informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima žena sa invaliditetom i prevenciji nasilja, zlostavljanja i eksploatacije. IZ KRUGA VOJVODINA će prevesti, pripremiti i prilagoditi na lokalne zvanične jezike i pristupačne formate relevantne ključne podatke i u vidu informativnih materijla podeliti tokom edukativnih sesija. Ovi materijali će takođe biti distribuirani u lokalnim zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalni rad i u drugim relevantnim ustanovama i objavljivani i deljeni na društvenim mrežama tokom trajanja projekta.

Ovaj projekat je u skladu sa Strategijom za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period 2020-2024, kojom je predviđeno jačanje kapaciteta zdravstvenih radnika i povećana dostupnost informativnih materijala. Takođe je u skladu sa Nacionalnim programom očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Srbije, kojim je za sve građane predviđena poboljšana dostupnost informativnih materijala iz ove oblasti.

Vanja Petrović

Share this post