Bijeli krug Hrvatske u poseti IZ KRUGA VOJVODINA


Predstavnici Udruge za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske iz Splita bili su 30. avgusta 2023. godine u studijskoj poseti u Novom Sadu u organizaciji IZ KRUGA VOJVODINA uz podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša.

Ispred Bijelog kruga Hrvatske susretu su prisustvovali predsednica Livija Plančić, pravna savetnica Mariana Crnogorac Mikulić, savetnik u radu sa žrtvama Tin Plančić i psihologinja Paula Herceg, a goste su primile izvršna direktorka Svjetlana Timotić, programska menadžerka i urednica Portala o invalidnosti Veronika Mitro, i tehnička sekretarka Suzana Beloš.

Predstavnici dveju organizacija predstavile su jedna drugoj aktivnosti svojih organizacija i razmenili iskustva u radu na zaštiti od rodno zasnovanog nasilja.

Organizacija Bijeli krug Hrvatske osnovana je 2011. godine u Splitu sa osovnim ciljem da doprinose zaštiti žrtava krivičnih dela i prekršaja s elementima nasilja bez obzira na uzrast i rod, sa posebnim naglaskom na zaštiti žrtava porodičnog nasilja, ali i na zaštiti ostalih marginaliziranih skupina. Bijeli krug pruža žrtvama pravnu, psihološku i emocionalnu podršku, obavlja individualne tretmane sa žrtvama radi smanjenja sekundarne viktimizacije, održava radionice za osnaživanje žrtava, sarađuje sa relevantnim institucionalnim i vaninstitucionalnim akterima u cilju poboljšanja položaja žrtava, te sprovodi projekte prevencije nasilja među decom i mladima. Pored toga Bijeli krug Hrvatske ostvaruje program psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u porodici koje upućuje Prekršajni sud u Splitu. Bijeli krug Hrvatske ima odličnu saradnju i punopravni je član krovne evropske organizacije za pružanje podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela – Victim Support Europe.

Predstavnice IZ KRUGA VOJVODINA iznele su svoja iskustva u radu sa ženama sa i bez invaliditeta izloženim rodno zasnovanom nasilju i informisale predstavnike organizacije Bijeli krug Hrvatske o programima rada sa počiniteljima u Srbiji, posebno o aktivnostima Nacionalne mreže za rad sa počiniocima nasilja – OPNA.

Osim toga, učesnici susreta razgovarali su i o mogućnostima buduće saradnje na evropskim projektima i studijskoj poseti IZ KRUGA VOJVODINA organizaciji Bijeli krug Hrvatske.

Share this post