Odbrana CEDAW izveštaja za Srbiju

Category: VESTI

Aktivistikinje i borkinje za ženska prava 15. jula čitale su Izjave i odgovarale na pitanja CEDAW Komiteta i skrenule su pažnju Komitetu i važna pitanja stavile na agendu.

Opšti izveštaj (članovi 2,3,4,6,10,11,12,16, preporuka 19 NuP, rezolucija 1325 i položaj lezbejki) su pisale Autonomni ženski centar, ASTRA, Žene u crnom, Glas razlike i Labris, a izveštavaju Vanja Macanović, Marija Anđelković, Zoe Gudović, Gordana Subotić. Izveštaj iz senke o položaju Romkinja pisala je Ženska romska mreza, izveštavaju Vera Kurtić i Biljana Branković. Izveštaj o položaju žena sa invaliditetom pisale su žene iz …Iz kruga – Beograd, a izvštava Lepojka Čarević Mitanovski.

Na stranici Kominteta objavljene su izjave nevladinih organizacija:

Srbija

Autonomni ženski centar navodi da je ekstremizam redovno viđen u Srbiji i da država nije ništa uradila da istraži slučajeve femicida. Ništa nije učinjeno po pitanju korena, uzroka nasilja prema ženama, a država nije preduzela dužne korake u mnogim slučajevima nasilja. Crkva podržava nasilje i zagovara zabranu abortusa. Seksualna edukacija nije uvedena u škole, kontracepcija je skupa, dok je planiranje porodice neravnomerno zastupljeno. Žene ne primaju alimentaciju, a očekuje se od njih da se odreknu posla da bi mogle da brinu o deci sa invaliditetom bez ikakve dodatne podrške.

…Iz kruga – Beograd nalazi da počinioci seksualnog nasilja prema ženama sa invaliditetom dobijaju različite i manje kazne od počinilaca nasilja prema ženama bez invaliditeta. Žene koje žive sa nasilnicima nemaju pristup servisima podrške, i onda kad ih nasilnik napusti, one ostaju u vulnerabilnom položaju. Sigurne kuće nisu pristupačne za žene sa invaliditetom. Žene sa invaliditetom nemaju prioritet u pristupu socijalnoj zaštiti, seksualna i reproduktivna prava se teško realizuju, jer je uvreženo mišljenje da ženama sa invaliditetom nisu potrebna.

Ženska romska mreža ističe poteškoće s obzirom na nedostatk resursa i političke volje za programe namenjene osnaživanju Roma. Ženske romske nevladine organizacije se suočavaju sa opstankom, dok Država pokušava da umanji svoj uticaj, a nisu ni bile pozvane da učestvuju u izradi izveštaja Komitetu za sprečavanje diskriminacije prema ženama. Pristup Romkinja Sigrunim kućama je poboljšan, ali zahteva praćenje.

Ceo članak nalazi se na linku http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13541&LangID=E

Share this post