Grupna diskusija – zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Category: VESTI

Predstavnica organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA je u četvrtak, 20. februara 2014. godine u Novom Sadu učestvovala u grupnoj diskusiji na temu Mogućnosti unapređenja politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Diskusija je organizovana u okviru projekta Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom koji realizuje Foruma mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa SeCons – grupom za razvojnu inicijativu i Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji.

U grupnoj diskusiji su učestvovali predstavnici/e Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, Centra za obuku i rekreaciju, Škole Milan Patrović i organizacija osoba sa invaliditetom iz Novog Sada i Beograda.

Organizatori su upoznali učesnike grupne diskusije sa Istraživanjem o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada, koje su sproveli na uzorku od 465 zaposlenih osoba sa invaliditetom, 194 nezaposlenih osoba sa invaliditetom i 284 poslodavaca. Rezultati pokazuju da je veći procenat zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na prethodni period, da je zaposlenost veća u urbanim nego u seoskim sredinama, kao i da preovladava zapošljavanje na poslovima sa niskim ličnim dohocima i na neodgovarajućim radnim mestima (osobe sa invaliditetom najčešće su zaposlene izvan svoje struke). Istaknuto je da je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom podsticajan za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ali se većina poslodavaca odlučuje da zaposli osobe sa nižim stepenom invaliditeta kako bi izbegla obavezu prilagođavanja radnog mesta. Žene sa invaliditetom su još uvek podzastupljene u radnoj snazi, kako među zaposlenima, tako i među nezaposlenima. Samo kod neregistrovanih nezaposlenih one čine oko 50%.

Tokom diskusije su uočeni brojni problemi na lokalnom nivou: posredovanje na tržištu rada, ponuda i potražnja radnih mesta i procena radne sposobnosti osoba sa invaliditetom.

Share this post